Postrojenje za pripremu pitke vode ”KRUŠIK”Postrojenje za pripremu pitke vode ”Krušik” izgrađeno je 2012 godine, i projektovano je za tretman sirove bunarske vode iz bušenih bunara na lokalitetu Sprečkog polja.
Projektovani kapacitet postrojenja je 30 l/s, sa kojeg se vrši vodosnabdijevanje na području općine Kalesija.
Voda se pumpa iz tri bunara i dovodi na tretman, a tehnološki proces pripreme pitke vode sadrži slijedeće postupke:

Aeracija – oksidacija vode (izmjena plinova) sa retenzijom

 • Sirova podzemna bunarska voda, pod pritiskom se dovodi u aerator gdje se ejektorima u
  vodu unosi dovoljna količina zraka za iznjenu plinova i djelimičnu oksidaciju oksidirajućih materija.
  Aerisana voda iz aeratora uvodi se u bazen retenzije.
 • Na izlazu iz retenzionog bazena u vodu se dozira otopina kalijumpermanganata (KMnO₄)
  radi postupka oksidacije amonijaka i mangana, ali i drugih oksidirajućih materija.
  Koagulacija i flokulacija vode
 • Koagulacija je fizičko-hemijski postupak u kojem se pomoću dodatka koagulanta vrši destabilizacija
  koloida u sirovoj vodi.
 • Flokulacija je fizičko-hemijski postupak u kojem se uz dodatak flokulanta ukrupnjavaju koloidne
  čestice u veće aglomerate (flokule).
  Taloženje
 • U lamelnom taložniku vrši se izdvajanje suspendiranih materija iz vode čija je gustoća veća od
  gustoće vode.
  Filtracija
 • U postupku filtracije predviđeni su brzi filteri pod pritiskom sa višeslojnom ispunom od antracita,
  katalitičke ispune (MnO₂) i kvarcnog pijeska u kojem se uklanjaju koloidne čestice koje su nakon
  procesa taloženja ostale u vodi.
  Dezinfekcija vode
 • Dezinfekcija vode je zadnja i obavezna faza u pripremi vode za piće sa svrhom uništenja infektivnih
  mikroorganizama.
  Dezinfekcija se vrši tako što se u vodu dozira otopina plinskog klora.